ПРОЕКТ Дорожньої карти для зелених фінансів в Україні

ПРОЕКТ

Дорожня карта формування ринку зелених фінансів в Україні

 

Загальні положення

Стратегія сталого розвитку “Україна 2020” передбачає створення в нашій країні економіки, стійкої до екологічних, соціальних та управлінських ризиків, здатної не тільки створювати економічну вартість, а додатково покращувати соціальні, екологічні та управлінські показники – формування зеленої економіки.

Важливим є і той факт, що дана ціль є складовою зобов’язань України в рамках міжнародних договорів, спрямованих на сприяння сталому розвитку загалом і боротьби зі зміною клімату. 13 липня 2016р. Україною було ратифіковано Паризьку угоду Законом України №0105 “Про ратифікацію Паризької угоди щодо боротьби зі зміною клімату”, однією з основних цілей якої є забезпечення узгодженості фінансових потоків із напрямом низьковуглецевого розвиткуВідповідно до цієї угоди кожна сторона самостійно визначає на національному рівні та подає в Секретаріат РКЗК ООН індивідуальний набір цілей – Очікуваних національно визначених внесків (ОНВВ) у сфері протидії зміні клімату, фіксуючи їх в якості своїх міжнародних зобов’язань. Зобов’язаннями України визначено цільове завдання – у 2030 р. не перевищувати 60% від рівня викидів парникових газів 1990 р. (розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 р. №980-р “Про схвалення Очікуваного національно визначеного внеску України до проекту нової глобальної кліматичної угоди”), тобто знизити викиди на 40%.

Поряд з цим, європейський вектор розвитку України став свідомим вибором українського народу і отримав своє відображення в стратегічних документах, які сформували не тільки чітке уявлення щодо напрямку подальшого розвитку, а й окреслили заходи, необхідні для всеосяжної та глибокої європейської інтеграції.

Побудова зеленої економіки є одним з напрямків євроінтеграційних процесів, що відображено в главі 6 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони .

Реалізація таких заходів та подальша європейська інтеграція вимагають не тільки визначення стратегічних кроків, спрямованих на виконання міжнародних зобов’язань, а й мобілізації відповідних фінансових джерел. Враховуючи досвід провідних країн світу, необхідною є побудова ринку зелених фінансів в Україні та створення умов для залучення ресурсів з міжнародного фінансового ринку.

У контексті Дорожньої карти зелені фінанси – це сукупність економічних відносин, пов’язаних з акумулюванням та витрачанням фінансових ресурсів для проектів у сфері зеленої економіки,

Зелена економіка – економіка, яка характеризується покращенням благополуччя та соціальної рівності у суспільстві із одночасним скороченням екологічних ризиків та пристосуванням до обмеженості природних ресурсів.

Зелені облігації – це боргові фінансові інструменти, призначені для фінансування екологічних проектів або проектів у сфері боротьби зі зміною клімату .

Реалізація стратегії з побудови ринку зелених фінансів в Україні передбачатиме виконання заходів в рамках Дорожньої карти, яка окреслюватиме необхідні рамкові умови, створення яких дозволить залучити не тільки державні, а й надати доступ до ринкових фінансових ресурсів для фінансування проектів у сфері сталого розвитку (формування зеленої економіки). У свою чергу, це дасть можливість не тільки досягти цілей сталого розвитку, а й сприятиме всеосяжній та глибокій інтеграції нашої країни до Європейського Союзу.

Визначення цілей Дорожньої карти

На рівні практичного впровадження передбачено досягнення наступних цільових показників з реалізації Дорожньої карти:

 • акумуляція до 2030 року 200 млрд дол. США для побудови зеленої економіки в Україні;
 • входження до рейтингів найбільших центрів зелених фінансів у Східній Європі;
 • випуск Україною протягом 2019-2020 рр. перших суверенних зелених облігацій;
 • формування фінансової системи, стійкої до екологічних, соціальних та управлінських ризиків;

 

Основні заходи передбачені в рамках реалізації Дорожньої карти

 1. Міністерству фінансів України:

розробити та затвердити план дій на 2019-2020 рр., спрямованих на формування ринку зелених фінансів та створення умов для залучення ринкових ресурсів з метою фінансування проектів у сфері сталого розвитку:

 • вдосконалення законодавства України в частині надання офіційного тлумачення категорій “зелена економіка”, “зелені фінанси”, “фінанси сталого розвитку” та “зелені активи” задля полегшення процесу ідентифікації дій та проектів, спрямованих на формування умов для сталого розвитку;
 • запровадження “таксономії” зелених проектів з детальним описом потенційних проектів, які можуть бути класифіковані як зелені;
 • включення до проекту Закону України “Про Державний бюджет на 2019 рік” випуск суверенних зелених облігацій, а також прийняття Розпорядження КМУ стосовно процедури розпорядження акумульованими коштами, відбору відповідних проектів та звітності за результатами їх провадження і цільового використання фінансових ресурсів;
 • організація роботи спеціальної агенції, яка здійснюватиме офіційну сертифікацію зелених фінансових інструментів (зелених облігацій, облігацій сталого розвитку, тощо);
 • створення спільного з міжнародними фінансовими інституціями механізму/фонду для мобілізації зелених фінансових ресурсів, який буде працювати на засадах приватно-державного партнерства і даватиме можливість компенсувати політичні ризики в процесі залучення фінансових ресурсів для сталого розвитку;
 • вдосконалення законодавства України за рахунок запровадження обов’язку для великих компаній готувати нефінансові звіти про сталий розвиток, які б відображали рівень екологічних, соціальних та управлінських ризиків всередині компаній;
 • вдосконалення законодавства України в частині включення управлінських ризиків до фінансової звітності великих компаній;
 • розвиток міжнародного співробітництва задля вивчення та обміну досвідом у сфері побудови зеленої економіки, зелених фінансів та зелених фінансових центрів, що дасть можливість сформувати в Україні центр зелених фінансів на території Східної Європи;
 • створення кластеру/кластерів для мобілізації зелених фінансів за рахунок випуску зелених облігацій, облігацій сталого розвитку, створення спеціалізованих зелених інвестиційних фондів з метою спрощення доступу та налагодження прямої взаємодії з іноземними інвесторами для фінансування проектів у сфері сталого розвитку та формування зеленої економіки в Україні;
 • заснування державної агенції зі страхування екологічних ризиків, розробка у взаємодії з міжнародними фінансовими інституціями продуктів/послуг, які дозволять забезпечити захист вітчизняної економіки від екологічних екстерналій;
 • організувати на базі вищих навчальних закладів вивчення навчальних дисциплін за такими напрямками: економіка навколишнього середовища, фінанси зміни клімату, зелені фінанси;
 • започаткування проекту підвищення фахової кваліфікації державних службовців у сфері зеленої економіки та зелених фінансів;

2. Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку:

 • вдосконалення законодавства України в частині надання визначення облігацій з відокремленими активами, зеленим облігаціям, облігаціям сталого розвитку;
 • внести зміни до відповідних нормативно-правових актів України з метою включення до переліку фінансових інструментів облігацій з відокремленими активами, зелених облігацій, облігацій сталого розвитку, дозволів на викиди парникових газів, гарантій походження електроенергії з відновлюваних джерел.

3. Національному банку України:

розробити керівництво для зеленого кредитування:

 • внести зміни до нормативно-правових документів з метою визначення категорії “зелений кредит”;
 • визначення категорій зелених кредитів, що дозволить банківським установам систематизувати проекти за рівнем нефінансових ризиків та чітко ідентифікувати проекти, спрямовані на побудову зеленої економіки;
 • вдосконалення законодавства України в частині запровадження обов’язку для інституційних інвесторів проводити аналіз рівня нефінансових ризиків перед вкладенням коштів;

розробити методику для стресс-тесту банківських установ з урахуванням різних сценаріїв розвитку ціни на викиди парникових газів.

Фінансове забезпечення реалізації Дорожньої карти

Джерелами фінансування заходів з реалізації Дорожньої карти є:

 1. Кошти державного бюджету;
 2. Кошти, що зараховуються до державного бюджету в рамках міжнародних договорів про фінансування програм секторальної бюджетної підтримки ЄС;
 3. Кошти з інших джерел, не заборонених законодавством.

Фінансове забезпечення реалізації Дорожньої карти здійснюватиметься через широке застосування можливостей фінансової та технічної допомоги,  яку надають Україні міжнародні установи та іноземні країни. Технічна допомога може бути залучена у вигляді експертної допомоги, необхідних матеріальних ресурсів або грошових коштів, виділених на цільові потреби.